I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core S2) ชั้น 2 

ข่าวสาร

ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core S2) ชั้น 2

19 เมษายน 2561 193

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core S2) ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561