I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 

กิจกรรม

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

06 มีนาคม 2561 687
8มี.ค. 61
9มี.ค. 61

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-18.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ