I-face

กิจกรรม

เกษตรนครปฐม

15 กุมภาพันธ์ 2561 555
7พ.ค. 61
11พ.ค. 61

วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ