I-ig I-face

กิจกรรม

ของดีเมืองสุพรรณ

15 กุมภาพันธ์ 2561 164
26ก.พ. 61
28ก.พ. 61

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ