I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core W3) ชั้น 1-2 

ข่าวสาร

ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core W3) ชั้น 1-2

15 กุมภาพันธ์ 2561 127

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core W3) ชั้น 1-2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561