I-ig I-face

กิจกรรม

Season of Love

11 กุมภาพันธ์ 2561 136
12ก.พ. 61
16ก.พ. 61

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ