I-ig I-face

กิจกรรม

เบญจบูรพา 2560

03 ธันวาคม 2560 190
1พ.ย. 60
3พ.ย. 60

เบญจบูรพา 2560
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ