I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับศูนย์ราชการฯ 
  • ที่ตั้งโครงการ 

ที่ตั้งโครงการ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บนที่ดินประมาณ 449 ไร่ จะมีพื้นที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 ตารางเมตร

ทิศเหนือ

ติดถนนแจ้งวัฒนะ

ทิศใต้

ติดสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค

ทิศตะวันออก

ติดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ทิศตะวันตก

ติดพื้นที่เอกชน และพื้นที่ของการประปานครหลวง

พื้นที่ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 โซน

Zone A

เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือ ติดถนน แจ้งวัฒนะซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ด้านยุติธรรม

Zone B

เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งจะเป็น ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอิสระของภาครัฐกว่า 30 หน่วยงาน

Zone C

เนื้อที่ประมาณ 81 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก เป็น พื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัว และเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับ โครงการ