I-ig I-face

กิจกรรม

เพลินมาร์เก็ต

22 มกราคม 2561 71
21มี.ค. 61
23มี.ค. 61

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ