I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) 

ข่าวสาร

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

22 ธันวาคม 2560 27

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)