I-ig I-face

กิจกรรม

Start Up Market Fair

08 พฤษจิกายน 2560 49
28ต.ค. 60
29ต.ค. 60

Start Up Market Fair
วันที่ 28-29 กันยายน 2560 เวลา 07.00-16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ