I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 

ข่าวสาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

01 ธันวาคม 2560 76

โรงเรียนนักอัลตร้าซาวด์และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็มอาร์ไอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ขอให้หลีกเลี่ยงการจราจรซอยแจ้งวัฒนะ 7 ตั้งแต่เวลาเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย