• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  islamic bank of thailand

  อาคาร B ชั้น 1
  โทรศัพท์ : 0 2143 8781 4 โทรสาร : 0 2143 8785
  เว็บไซต์ : www.ibank.co.th

 • ศูนย์อาหาร 1

  Food court 1

  ชื่อภาษาไทย : ศูนย์อาหาร 1
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Food court 1
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ120 หลักสี่, อาคาร B ชั้น 1   ทุ่งสองห้อง, Bangkok 10210

1234567
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒