สํานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

Office of Judicial Commission

ชื่อภาษาไทย : สํานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of Judicial Commission
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐.
อาคาร : ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ชั้น : 5 ทิศตะวันตก
ทางเข้า : ประตูทิศใต้
โทรศัพท์ : 0 2143 4323 แฟกซ์ : 0 2143 4323 
เว็บไซต์ : www.ojc.coj.go.th


สํานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

26 กรกฎาคม 2557/Categories: หน่วยงานภายในอาคาร A

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒