คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

ดาวน์โหลดคู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

20, ก.ค. 2014
ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

ดาวน์โหลดระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

20, ก.ค. 2014
คู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสาหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสาหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสาหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

20, ก.ค. 2014
คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดาวน์โหลดคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

20, ก.ค. 2014
คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

20, ก.ค. 2014
RSS
123
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒